Untitled Document

Polityka Prywatności Serwisu www.techdata.pl

I. Wstęp:

W trosce o zachowanie prawa do prywatności Użytkowników strony internetowej   www.techdata.pl (zwaną dalej Serwisem) oraz w celu spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 173 ust. 1 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne), Tech Data Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa (zwana dalej Spółką), publikuje niniejszy dokument, który określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników. Polityka prywatności zawiera także regulacje dotyczące plików „Cookies”. Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć wszystkie usługi realizowane w ramach Serwisu, dla Użytkowników Serwisu.

II. Ochrona danych osobowych:

1. Spółka bardzo dużą uwagę przywiązuje do ochrony danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu oraz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, przetwarzamy wyłącznie w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody, wyłącznie w określonym celu oraz zgodnie z wymogami polskiego prawa, a w szczególności w zgodzie z przepisami:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024).

2. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne serwerów, połączeń Serwisu w celu ochrony danych Użytkowników. Dane i informacje przekazane przez Użytkowników są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w kontrolowanych odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach o ściśle ograniczonym dostępie. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z Usług oferowanych przez Serwis, a serwerem, na którym znajdują się bądź, do którego wysyłane są informacje lub dane na temat Użytkownika. Dodatkowo, aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do danych wymaga podania hasła i identyfikatora Użytkownika. Jednak w celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy aby Państwo pamiętali o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Serwisu. Wszystkie podjęte przez Spółkę działania dotyczące bezpieczeństwa informacji mogą okazać się nie wystarczające, jeżeli nie zachowają Państwo w poufności loginu i hasła do Serwisu i będą Państwo udostępniać takie informacje osobom nieupoważnionym. Nasz system wymusza aby hasło użytkownika składało się co najmniej z 8 znaków (małe i duże litery, cyfry, znaki specjalne). Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie. Dotyczy to także zmiany hasła. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa hasła znajduje się w zakładce „Bezpieczeństwo”.

3. Spółka zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Podanie niektórych z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług. Nie podanie przez Użytkownika danych określonych jako dodatkowe, nie będzie wpływać na wstrzymanie procesu rejestracji.

4.W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w szczególności następujących danych osobowych:

 • imię, nazwisko;
 • adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji;
 • e-mail;
 • numer telefonu;
 • numer NIP;
 • identyfikatory użytkownika i hasła.

5. Spółka może zbierać dane osobowe od Użytkowników w celu:

 • realizacji zamówień;
 • tworzenia kont i weryfikacji użytkowników korzystających z usług internetowych;
 • wysyłania informacji o charakterze marketingowym;
 • udziału w konkursach organizowanych przez Spółkę;
 • rekrutowania na wybrane stanowiska pracy;
 • rozpatrywania reklamacji;
 • odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników.

6. Administratorem Danych Osobowych jest Tech Data Polska sp. z. o. o z siedzibą w Warszawie ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Spółka, co do zasady, nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika, bądź na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich modyfikacji, poprawiania i usunięcia w tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres Administratora Danych z dopiskiem „Dane Osobowe”.

7. Spółka współpracuje z usługodawcami i dostawcami, którzy wspierają działalność biznesową Spółki i pomagają oferować konkretne produkty, usługi i rozwiązania dla Użytkowników Serwisu. Sytuacja taka może się wiązać z przekazywaniem danych Użytkowników. Spółka dba aby dostawcy i usługodawcy podpisywali umowy o zachowaniu poufności, dane były zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i były wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji łączącej strony umowy.

8. Spółka może przesłać dane osobowe Użytkownika do innych jednostek biznesowych będących własnością Tech Data Corporation z siedzibą w USA.

III. Pliki „cookies”:

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

1. Co to są pliki „cookies”

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis odwiedzany przez Użytkowników i zapisywane na urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, tablecie, z którego Użytkownicy korzystają podczas przeglądania Serwisu. W plikach „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

Pliki „cookies” nie zawierają danych identyfikujących Użytkowników, a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe lub niebezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył, dzięki czemu wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji Użytkownika. „Cookies” identyfikują jedynie dane komputera i przeglądarki używanej do przeglądania stron internetowych. Dane pozyskane z plików  „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie.

2. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter:

 • Stałych plikówcookies”: przechowywanych także po zakończeniu korzystania z Witryny i służących do przechowywania informacji np. w celu uwierzytelnienia w ramach Witryny - co znacznie przyspiesza i ułatwia korzystanie z naszej strony. Trwałe pliki cookies mogą pozostawać na komputerze dni, miesiące a nawet lata lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.
 • Tymczasowe pliki „cookies” (sesyjne): są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, z której Państwo korzystali podczas przeglądania naszego Serwisu.
 • „Funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej.
 • „Cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 • Cookies” podmiotów zewnętrznych – (ang. Third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm
  i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Są zamieszczane w urządzeniu Użytkownika przez podmioty trzecie niezależnie od Spółki. Rola Spółki ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku, które korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki „cookies”. Informacje te pozyskuje i zarządza nimi wyłącznie podmiot zewnętrzny, a nie Spółka.

3. Pliki bezpośrednio stosowane przez Witrynę:

 • Google Analytics

W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics: ttps://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Google Analytics, to usługa tworzenia statystyki stron internetowych świadczona przez firmę Google Inc. z siedzibą w Mountain View w Kalifornii, USA. Pliki „cookies” zostają zamieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacja wytworzona przez plik „cookies”, dotycząca korzystania z Serwisu (w tym adres IP) jest przekazana i przechowywana przez Google na serwerach, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z Witryny, tworzenia raportów z działalności oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności Serwisu i sposobu korzystania z zasobów Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył adresu IP Użytkownika z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu końcowym, która znajduje się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analitics

Opis i cel

Czas aktywności

__utmb,

Odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej aktywności

Stałe 30 minut_

__utmc,

Plik używany w celu określenia, czy użytkownik korzysta z nowej sesji.

sesyjny

__utmz,

Zawiera informację na temat źródeł odwiedzin. Wyjaśnia, w jaki sposób użytkownik dotarł do witryny.

Stałe 6 miesięcy

__utma

Unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny. Używane do rozróżniania użytkowników i sesji. Cookies jest aktualizowane za każdym razem dane są przesyłane do Google Analytics.

Stałe 2 lata

___utmv

Zbierane są tylko wtedy kiedy w witrynie jest stosowane śledzenie nie standartowych zmiennych.

0 minut

Jak wyłączyć pliki „Cookies” w przeglądarce?

Każdy Użytkownik Serwisu może decydować jakich plików „Cookies” chce używać, może dostosować ustawienia do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików „Cookies” lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta. Wyłączenie stosowania „Cookies” może spowodować jednak utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego Serwisu,

w szczególności tych wymagających logowania do naszego Serwisu. Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Spółka będzie przechowywać je w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików „cookies” w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Zmiany dotyczące polityki prywatności:

Wszelkie zmiany w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach polityki prywatności a także zmiany zasad zastosowania plików „cookies” poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.


 
 
© Tech Data Corporation, 2017
Tech Data and Tech Data logo are registered trademarks of Tech Data Corporation in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.